© 2015 Abide, s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Konzultácie
pri obstarávaní
informačných systémov
Konzultácie v oblasti Manažérskych systémov
Školenia
Výberové konanie na informačný systém je komplexný proces, do ktorého je potrebné zakomponovať viaceré zložky firmy a vzájomne zladiť ich potreby. V prípade, že výberovému konaniu nie je venovaná dostatočná pozornosť, môže prekvapivo implementácia nového informačného systému priniesť negatívne dopady.

Dôsledná príprava výberového konania umožní vyvarovať sa rozhodnutiam, ktoré sa v konečnom dôsledku pre firmu môžu ukázať ako menej výhodné, prípadne nevhodné.

Ponúkame Vám individuálne konzultácie, ktoré obsahujú napríklad oblasti:
Tvorba zadávacej dokumentácie
Skutočné vyčíslenie nákladov výmeny ERP systému
Vyhodnotenie plnenia požiadaviek kladených na systém
V prípade, že máte záujem dozvedieť sa viac, neváhajte nás prosím kontaktovať.
Zákazky sa v súčasnosti realizujú náročnejšie preto čoraz viac firiem uplatňuje metódy projektového riadenia. Aplikácia projektového riadenia v spoločnostiach umožňuje preukazne zvyšovať úspešnosť realizovaných projektov (externých aj interných).

Formalizácia a aplikácia procesov projektového riadenia v spoločnostiach prestáva byť iba konkurenčnou výhodou, ale stáva sa často priamo nevyhnutnou podmienkou presadenia sa na trhu.

Ponúkame Vám zastrešenie Vašich projektov, tímom profesionálnych projektových manažérov ale aj zorganizovanie špecializovaných odborných seminárov, ďalej služby spojené s tvorbu metodiky projektového riadenia vhodnej pre Vašu spoločnosť, prípravu šablón projektovej dokumentácie ako i poradenstvo k projektovému riadeniu vo Vašej spoločnosti či už formou poradenstva projektovým manažérom, školením členov projektových tímov alebo podporu budovania projektovej kancelárie.


V prípade, že máte záujem dozvedieť sa viac, neváhajte nás prosím kontaktovať.
Business Intelligence (BI) je jedna z hlavných častí Manažérskeho systému. BI je nástroj, ktorý umožňuje zobrazovať historické, aktuálne dáta rovnako ako aj predikciu budúcnosti. BI Vám poskytuje odpovede na otázky, ktoré potrebujete zodpovedať pred tým, než urobíte zásadné strategické či taktické rozhodnutia.

Vo veľa prípadoch ERP systémy nedokážu pre manažment spoločnosti zabezpečiť potrebné dáta pre rozhodovanie, lebo neobsahujú potrebné evidencie. Často sa stretávame so situáciou, kedy si plánujete financie na ďalší rok v excely a každý rok znova prácne zbierate údaje. Pre tieto obmedzenia tvoríte plán raz ročne a zväčša iba na plánovanie hlavných nákladov. Počas roka sa však situácia mení a dostávate sa do stavu kedy Váš plán nie je aktuálny a na vytvorenie novej verzie, nie je dostatok času. Prečo? Skoro vždy je to zdĺhavá prácnosť prípravy všetkých potrebných údajov na vytvorenie novej verzie plánu a pravdepodobnosť nekonzistencie údajov z viacerých oddelení je tak veľká, že sa radšej spoľahnete na Vašu intuíciou.

Ponúkame Vám implementáciu komplexného manažérskeho riešenia postaveného na platformách vyvinutých priamo spoločnosťou Microsoft a MyGIDE. Riešenia vkladajú priamo do Vašich rúk silu nástrojov BI, plánovacích a ETL nástrojov, pričom pre prácu Vám budú postačovať štandardné zručnosti práce s programom MS Excel. Implementujeme riešenia, ktoré Vám operatívne dokážu odpovedať na otázky týkajúce sa jednotlivých výkonových ukazovateľov.
Získajte prehľad o spoločnosti bez potreby spoliehať sa na dáta, ktoré Vám niekto pred pripravil a získať informácie v čase keď ich práve potrebujete.


V prípade, že máte záujem dozvedieť sa viac o možnostiach uvedeného riešenia, neváhajte nás prosím kontaktovať.
Zefektívnenie
informačných systémov
Projektový
manažment
Špecializácia na výrobu a logistiku
Audit systému a návrh optimalizácie systému
Audit znalosti systému používateľov
Komunikácia s dodávateľmi informačného systému
Zastrešenie správy informačného systému
Riadenie obstarávania informačného systému
Ponúkame Vám nájdenie odpovede na otázku, či je pre Vás výhodné nahradiť aktuálny informačný systém za nový, alebo aké kroky je potrebné vykonať, aby ste aktuálny systém mohli používať podľa Vašich predstáv. Naše odporúčania vychádzajú z dlhoročných skúseností s implementáciou, správou a rozvojom informačných systémov a v plnej miere zohľadňujú špecifiká jednotlivých spoločností. Vykonávame najmä tieto služby:
Ponúkame Vám jednodňový odborný seminár zameraný na problematiku plánovania, organizovania a vyhodnocovania výberových konaní súvisiacich s obstaraním informačných systémov. Cieľom seminára je zosumarizovať kľúčové postupy zaručujúce úspešnosť výberového konania a na strane druhej poukázať na najčastejšie chyby, ktoré sa pri výberových konaniach vyskytujú.

Programový balík MS Office sa stal neoddeliteľnou súčasťou našich kancelárií. Verzia od verzie prináša nové možnosti, ktoré umožňujú našu prácu vykonávať efektívnejšie, rýchlejšie ale aj výstupy našej práce prezentovať prehľadnejšie a pútavejšie. Pomáhame využívať najnovšie funkcie a ďalšie vlastnosti nových verzií, vďaka ktorým sa balík MS Office výrazne posunul smerom ku komplexnému a integrovanému systému.

Realizujeme školenia v oblastiach manažérske informačné systémy, projektový manažment, zefektívnenie alebo obstarávanie informaného systému. Pri príprave školení kladieme dôraz na konkrétne predstavy jednotlivcov i organizácií. Každé školenie prispôsobujeme priamo na mieru objednávateľa.


V prípade, že máte záujem dozvedieť sa viac, neváhajte nás prosím kontaktovať.
V prípade, že máte záujem dozvedieť sa viac, neváhajte nás prosím kontaktovať.